Приватний ЛОР кабінет
  (ліцензія МОЗ серія АВ №511976 від 17 грудня 2009 року)

lor

Контакт

м. Львів, вул. Коновальця, 75
телефон для запису:
(032) 237 83 11

Віртуальні консультації

Поставте запитання лікарю –
отримайте відповідь
електронною поштою

Події

Участь у Науко­вому засі­данні Асоціа­ції дитячих ото­рино­ларинго­логів України, листопад 2014.
Стажування в ЛОР-клініці Воє­вод­ського дитя­чого шпи­талю м. Бидгощ, жовтень 2014.
Участь у майстер класах «КТ і МРТ вуха та при­носових пазух як перед­операційні дослі­дження», «Курс ото­хірургії», «Курс ендо­скопічної хірур­гії носа та при­носових пазух», Бидгощ (Польща), вересень 2014 року.
Виступ на конферен­ціях «Проблемні питання профі­лактики і ліку­вання інфек­ційних і сома­тичних захворю­вань у дітей», вересень 2014 (Львів, Терно­піль, Івано-Фран­ківськ), листопад 2014 року (Київ).
Виступ на педіа­трич­ній конфе­ренції «Сучасні тенденції діа­гностики та ліку­вання хвороб дихальних шляхів у дітей», лютий 2014 року, м. Львів.
Організація ІІІ Українсько-поль­ській конфе­ренції з дитячої ото­ларинго­логії "ЄВРО-ЛОР-2013» (м. Львів, грудень 2013) і виступ на ній.
В жовтні-листопаді 2013 року взяв участь як волонтер в скри­нінго­вому обстеженні дітей школи-інтернату м. Львова, а також дітей з м. Добро­твора та м. Бур­штина в рамках роботи благо­дійного фонду "Я не один".
Виступ на нау­ково-прак­тичній кон­ференції з між­народною участю «Акту­альні проблеми сімейної меди­цини в Україні» (м. Київ, жовтень 2013).
Виступ на тради­цій­ній осінній кон­ферен­ції Українсь­кого ЛОР-това­риства (Львів, вересень 2013).
Участь у засіданні Робо­чої групи по підготовці Україн­сько-поль­ської кон­ферен­ції з дитячої ото­ларинго­логії (м. Бидгощ, Польща, червень 2013).
Федір Юрочко взяв участь у Другій кон­фе­рен­ції Євро­пейсь­кої Ака­де­мії Ото­ларинго­логії, яка відбулася в квітні 2013 року в Ніцці (Франція).
Федір Юрочко в березні 2013 року виступив на педіа­трич­ній кон­фе­рен­ції у Львові.
Федір Юрочко в березні 2013 року ви­сту­пив на Рів­ненсь­кому това­ристві ото­ларин­го­логів.
Федір Юрочко в грудні 2012 року ор­ганізу­вав Другу укра­їнсько-поль­ську кон­фе­рен­цію з дитячої ото­ларинго­логії у Львові.
Федір Юрочко в вересні 2012 року ви­сту­пив під час Що­річ­ної тради­ційної осінньої кон­фе­рен­ції Укра­їнсь­кого науко­вого ме­дич­ного това­рист­ва ото­рино­ларинго­логів в м. Тернополі.
Федір Юрочко у вересні 2012 року взяв участь як волон­тер в скри­нінго­вому об­сте­женні дітей двох сиро­тин­ців м. Львова, а також дітей з м. Бурштина і м. Добро­твора в рамках роботи благо­дій­ного фонду "Я не один".
Федір Юрочко в травні 2012 року взяв участь у роботі Щорічної тради­цій­ної весняної конференції Укра­їнсь­кого науко­вого медич­ного това­риства ото­рино­ларинго­логів в м. Судаку.
Федір Юрочко в квітні 2012 року пройшов ста­жу­ван­ня з дитячої ото­хірур­гії в м. Бидгощ (Польща).
Федір Юрочко в березні 2012 року взяв участь у між­народній кон­ферен­ції по ендо­скопіч­ній хі­рур­гії носа та при­носових пазух, яка відбулася у Відні (Австрія).
Федір Юрочко в березні 2012 року провів цикл круглих столів "Протоколи з дитячої ото­ларинго­логії та їх застосу­вання у сучасній практиці", які про­йшли у м. Сколе та м. Старий Самбір Львівської області.
Федір Юрочко в березні 2012 року виступив на педіатричних конференціях в м. Хмель­ниць­кому, Тернополі та Луцьку.
Федір Юрочко в лютому 2012 року провів підсумкову нараду з дитячими отоларингологами за результатами роботи за 2011 рік.
Федір Юрочко в грудні 2011 року у м. Львові організував Українсько-польську регіо­нальну конференцію "Сучасне і майбутнє дитячої ото­ларинго­логії, у якій взяли участь лектори з Києва, Львова, Варшави (Польща), Білостоку (Польща), Бидгоща (Польща) та більш як 100 учасників з Львівської, Волинської, Тернорпільської, Івано-Фран­ківсь­кої та Закарпатської областей
Федір Юрочко в листопаді 2011 року провів цикл круглих столів "Протоколи з дитячої ото­ларинго­логії та їх застосування у сучасній практиці", які пройшли у Самборі, Золочеві та Дрогобичі Львівської області
Федір Юрочко в жовтні 2011 року взяв участь у навчальному курсі з отохірургії та радіологічних методів обстеження вуха, який пройшов в м. Бидгощ (Польща)
Федір Юрочко в жовтні 2011 року взяв участь у роботі Щорічної тради­ційної осінньої конференції Укра­їнсь­кого наукового медичного товариства оториноларингологів в м. Києві
Федір Юрочко в липні 2011 року взяв участь у навчальних курсах по сучас­них методах кісткової ім­план­тації BAHA, які проходили в місті Базель (Швейцарія)
Федір Юрочко в червні 2011 року взяв участь у роботі Днів дитя­чої ото­ларинго­логії, які проходили в Мико­лай­ках (Польща)
Федір Юрочко в травні 2011 року взяв участь у роботі Щорічної тради­ційної весняної конференції Українського наукового медичного товариства ото­рино­ларингологів в м. Одеса, де виступив з доповіддю на тему ліку­вання важких інфекцій ЛОР органів у дітей
Федір Юрочко у квітні 2011 року взяв участь у курсах по функціо­нальній ендо­скопічній хірургії при­носових пазух, які пройшли під керівництвом Шербула В.І. у Києві в ЛОР відділі військового госпіталю
Федір Юрочко виступив у серії круг­лих столів "Протоколи з дитячої отоларингології та їх застосування у сучасній практиці", які пройшли у березні 2011 року у Жовкві, Стрию та Бродах Львівської області.
Федір Юрочко у березні 2011 року виступив на конфе­ренціях циклу "Сучасні проблеми клінічної педіатрії" у Чернівцях, Івано-Фран­ківсь­ку та Ужгороді.
Федір Юрочко взяв участь у роботі трьох круглих столів "Раціональне лікування респіра­торних хвороб у дітей", які пройшли в листопаді 2010 року в Пустомитах, Буську, Турці Львівської області.
Федір Юрочко взяв участь у роботі товариства ото­ларинго­логів Хмель­ницької області у листопаді 2010 року.
Федір Юрочко виступив на конфе­ренції, присвяченій хворобам дихальних шляхів, яка відбулася в листопаді 2010 року в м. Львові.
Федір Юрочко 22 жовтня 2010 року виступив на німецько-польсько-українському тренінгу, який проходив у Львові і був присвя­чений пробле­мам дітей з пору­шеннями слуху.
Федір Юрочко 10-12 жовтня 2010 року взяв участь у роботі Щорічної тради­ційної осінньої конференції Українсь­кого наукового медичного товариства оториноларингологів "Фармакотерапія при захворюваннях ЛОР органів. Сучасні методи ліку­вання та реабілітації ЛОР-онко­хворих", яка відбулася в м. Івано-Франківську, де виступив з доповіддю на тему "Терапія гострих бак­теріаль­них риносинуситів с позицій дока­зової медицини".
Федір Юрочко 8-12 червня 2010 року взяв участь у роботі 44 з’їзду Польсь­кого товариства отоларингологів – хірургів голови та шиї, яка відбулася у Варшаві (Польща).
Федір Юрочко 6-7 червня 2010 року взяв участь у святковій конференції, присвяченій 50-річчю заснування Інституту отоларингології ім. Коло­мийченка.

Інформація для пацієнтів

check
Сухість повітря вдома і як з нею боротися
+ читати...
Шунтування барабанних перетинок
+ читати...
Що робити, коли болить вухо?
+ читати...
Чи треба чистити вуха вушними паличками?
+ читати...
Поради на холодну пору року
+ читати...
Аденоїди у дітей
+ читати...

Інформація для лікарів

Публікації
+ перелік...
Корисні лінки
+ перелік...
Федір Юрочко взяв участь у програмі "Тук-тук, я малюк", де розповів про аденоїди у дітей